Upravljanje gradom i borba protiv korupcije

            Glavno načelo našeg obnašanja vlasti bit će maksima Dubrovačke republike: „Zaboravit ćemo na privatno i brinuti se za javno”.

Lokalna uprava i samouprava Zadra i Zadarske županije, ovakva kakva je danas, opterećena negativnom selekcijom, nebrigom i koruptivnim ponašanjem ne doprinosi dobrobiti lokalne zajednice. U najvećem je dijelu netransparentna, obilježena potpunim izostankom participacije građana i MO u donošenju odluka i raspolaganju proračunskim sredstvima. Glomazna je, neefikasna, neodgovorna i preskupa, a način i praksa upravljanja koče razvoj umjesto da ga potiču. Javna kontrola je nezadovoljavajuća, a njen utjecaj na rad uprave zanemariv. Velike su razlike u opterećenju djelatnika između različitih odjela i odsjeka, a često i unutar njih; forsiraju se linearne mjere u kojima loše prolaze najbolji djelatnici. Zapošljavanje i napredovanje ne temelji se na znanju i sposobnostima već na  političkoj podobnosti, nepotizmu ili klanovskoj pripadnosti (ako nisi član HDZ-a manja je šansa da ćeš se zaposliti u javnoj upravi nego da ćeš dobiti na lotu, bez obzira na struku i kvalifikacije). Mnogi najavljeni projekti se ne realiziraju godinama pa gradska uprava pred svake izbore obećava isto što je obećala i najavila nekoliko izbornih ciklusa prije.

            Trgovačka društva u vlasništvu grada dijele iste boljke. Obilježena su netransparentnim zapošljavanjem, velikim udjelom zaposlenog administrativnog osoblja u odnosu na radnike u tehničkim sektorima poduzeća, brojnim direktorima, njihovim pomoćnicima, stručnim suradnicima i voditeljima. U natječajima za zapošljavanje, ako se i provode, uvjeti se prilagođavaju već unaprijed odabranim kandidatima, ako treba i promjenom statuta društava. Revizije godinama rade iste revizorske firme, a izvještaji su često neprecizni i nepotpuni. Javnim novcem raspolažu neracionalno; Vodovod više vode izgubi u sustavu vodoopskrbe nego što uspije naplatiti; Nasadi umjesto otpornih trajnih biljaka na zelenim površinama svakih nekoliko tjedana sade cvjetnice (ne iz vlastitog rasadnika) za čije se zalijevanje troše ogromne količine vode. Ričine i Smiljevac se i dalje guše u smradu dok Odvodnja ponovo pokušava nabaviti filtere ili njihovu nadogradnju koja bi, baš ovaj put, trebala riješiti problem neugodnog mirisa. Tržnice su godinama najveći gubitaši, registar gradske imovine o kojem brine Inovativni Zadar prepun je grešaka, režijski troškovi gradskih poduzeća su visoki… niz se nastavlja. Ono što je primarna svrha i smisao postojanja komunalnih poduzeća – osiguravanje  javnog servisa građanima u drugom je planu pa je javna usluga vrlo često spora, nekvalitetna, nedostatna i skupa.

            Način funkcioniranja gradske uprave i komunalnih poduzeća, kao i praksu njihovog postupanja potrebno je transformirati u skladu s načelima rada za opće dobro i javnog interesa, transparentnosti, javnosti postupanja i odgovornosti za rad, participacije aktivnih i informiranih građana u upravljanju gradom, dobrim praksama administrativnog postupanja i efikasnom prevencijom svih oblika korupcije, klijentelizma, nepotizma i svih drugih oblika zlouporabe položaja i ovlasti.

Mjere za oporavak i transformaciju uprave

Središnje pitanje transformacije javne uprave kao i razvoja, čak opstanka lokalne zajednice je borba protiv korupcije, nepotizma i klijentelizma.

            Najbolji alat protiv korupcije imaju građani – na izborima ne izabrati korumpirane političare!

Zadarska županija je na samom vrhu po stopi iseljavanja u Hrvatskoj posljednjih nekoliko godina. Više ljudi, osobito mladih i obrazovanih, odlaze zato što im korupcija, klijentelizam i pravna nesigurnost kradu perspektive za normalan život nego zbog objektivne nemogućnosti zapošljavanja. Borba protiv korupcije zato je najvažnija demografska mjera. 

            Dugotrajna koruptivna praksa stvara „kulturu korupcije” koja se kapilarno širi svim područjima života i dovodi do moralne relativizacije i „svi su isti” sindroma. Ljudi ne vjeruju institucijama i mogućnosti poštivanja pravila za bilo koga tko je na poziciji moći. To je podvala protagonista korupcije, jer zašto mijenjati bilo što kad nam ionako nema pomoći. Zato je borba protiv korupcije najvažnije pitanje povjerenja u institucije i demokratske perspektive.

            Mora biti normalno da svi građani javnu uslugu dobiju u najkraćem mogućem roku i da su svima prema istim kriterijima te usluge jednako dostupne. Korupcija upravo to  onemogućava. Zato je najvažnije pitanje jednakosti i ravnopravnosti svih građana i građanki također borba protiv korupcije. Korumpirani javni službenik javnim novcem kupuje prljavu, skupu i zastarjelu tehnologiju, koncesiju ugovara s onim tko mu ponudi mito,  poticaje dodjeljuje onima koji ne ispunjavaju uvjete. Posljedice trpe građani, jer je javna usluga neadekvatna i skupa,  perspektivna poduzeća propadaju, a radna mjesta nestaju.

Zapošljavanje i napredovanje  temeljem stručnosti i sposobnosti, a ne po stranačkoj liniji ili klanovskoj pripadnosti,

na svim radnim mjestima u javnoj upravi, samoupravi i trgovačkim društvima u vlasništvu grada. Pravi ljudi na pravom mjestu osnovni su uvjet napretka zajednice, ne „naši” ili „moji“ ljudi.

Obaveza raspisivanja javnih natječaja za zapošljavanje u komunalnim poduzećima i objava istih na internetskim stranicama grada,

trgovačkih društava, HZZ–a i agencija za zapošljavanje, te primjereni rokovi za dostavu dokumentacije, kao i nadzor svih faza postupaka. Prvu selekciju treba provoditi HZZ ili agencije koje Grad za to ovlasti.

Raspodjelu proračunskih sredstava formulirat će javni interes, gradski prioriteti, potrebe građana i  razvojni ciljevi grada u realnim financijskim okvirima, a ne zakulisne igre i ciljevi skrivenih interesnih grupa.

Uvođenje potpune transparentnosti svih faza donošenja i izvršenja gradskog proračuna.

            Pokrenut ćemo izradu jednostavne aplikacije koja će građanima omogućiti uvid u proračun; pregledom stanja proračuna, usporedbom plana i izvršenja tekuće s prethodnim godinama, prikazom svih prihoda i rashoda po funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji. Transparentnost će se odnositi i na proračunske korisnike, pa će aplikacija pokazati i koliko oni troše za plaće, reprezentaciju ili vozni park. Omogućit će također svim zainteresiranim građanima uvid u javne nabave, javne natječaje i nabave male vrijednosti.

Digitalna transformacija rada javne uprave, uvođenjem novih i unapređenjem postojećih digitalnih rješenja.

Aplikaciju  E-Zadrani treba nadograditi jer za sada omogućuje samo uvid u već podnesene zahtjeve, a informacija da taj sustav uopće postoji, poznata je vrlo ograničenom broju građana. Digitalni registar gradske imovine, iako ustrojen 2019. godine nije dovoljno informativan, te su mnogi navedeni podaci netočni ili zastarjeli. GIS-geoinformacijski sustav grada Zadra, aplikacija koja omogućava uvid u prostorne planove spora je i često nedostupna.

            Uz dogradnju postojećih gradskih digitalnih alata i sustava, izraditi ćemo aplikaciju za neposrednu komunikaciju građana s upravom, nalik na društvene mreže, koja će osigurati pravodobno informiranje i olakšati uvid građana u njihova prava i obaveze Omogućit će također brzo i  jednostavno izjašnjavanje o gradskim projektima ili odlukama o pitanjima od lokalnog interesa po modelu digitalnih referenduma, tehnološke inovacije koje olakšava sudjelovanje građana u institutima neposredne demokracije.

Sadašnji, na internetu dostupan, registar gradske imovine površan je i neinformativan, u njemu je mnoštvo netočnih i zastarjelih podataka, neusklađenih sa zemljišnim knjigama.

Procjene vrijednosti nekretnina nema, za neke nije navedena niti katastarska čestica. Za svu imovinu u vlasništvu grada potrebno je izvršiti procjenu  vrijednosti i učiniti javno dostupnim sve elemente i kriterije raspolaganja njome.

            Dosadašnji model upravljanja gradskom imovinom neodrživ je i netransparentan,  nekretninama se ne gospodari na optimalan način pa je veliki broj, posebno stambenih jedinica, zapušten i neodržavan. Neki stanovi u gradskom vlasništvu su potpuno neuvjetni, ponekad i opasni za stanovanje, čak i za susjede, a oštećenja se ne saniraju mjesecima. Kad se to napokon i dogodi, često se radi o polovičnom i nekvalitetno obavljenom poslu. Stanje se značajno pogoršalo posljednjih nekoliko godina. Obzirom na navedeno, da bi gradska uprava uopće mogla raspolagati stambenim fondom potrebno je najprije izvršiti procjenu stanja u kojem se stanovi u vlasništvu grada nalaze, utvrditi jesu li primjereni za život i potom predvidjeti potrebne radove i sredstva za sanaciju, kao i rokove izvođenja radova. Kriteriji i rang liste za dodjelu  gradskih stanova temeljem socijalnog cenzusa moraju biti transparentni i javno dostupni.

            U budućem razdoblju Grad će dio gradskih stanova dodijeliti na korištenje djeci bez roditeljske potpore kad, po završetku srednje škole, ostanu bez domskog institucionalnog smještaja. Također, dio stambenog fonda bit će predviđen za smještaj žrtava obiteljskog nasilja po izlasku iz skloništa.

            Grad Zadar će, u slijedećem razdoblju povećati svoj stambeni fond pa će osim dodjele gradskih stanova temeljem socijalnih kriterija omogućiti mladim stručnjacima i stručnjakinjama iz deficitarnih zanimanja najam stanova po povlaštenim uvjetima.

            Upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu grada potrebno je staviti u funkciju revitalizacije grada i zaustavljanja pošasti bijelih izloga. Stručne službe gradske uprave izradit će katalog djelatnosti (trgovine i obrta) koje su potrebne centru grada s okvirnim brojem potrebnih prodajnih i proizvodnih mjesta kako bi se izbjegla dosadašnje stihijsko  gomilanje mnoštva istih ili sličnih sadržaja koji traju samo dok traje turistička sezona. Politika cijene najma određivat će se u skladu s tržišnim i općim okolnostima pa će se  u situacijama kao što je kriza izazvana Covid-19 virusom maksimalno olakšati poduzetnicima poslovanje snižavanjem cijene najma poslovnih prostora u vlasništvu grada.

Promjena načina funkcioniranja i jačanje uloge mjesnih odbora,

trenutačno atrofiranih i, uz rijetke izuzetke, gotovo posve beznačajnih. Oni već desetljećima ne raspolažu značajnijim financijskim sredstvima, a izbori za vijeća MO se objavljuju i organiziraju na način da  što manje ljudi sazna za njih i u njima sudjeluje. Na taj način osigurana je njihova potpuna kooperativnost u odnosu na vlast, što u ovom slučaju znači potpunu neaktivnost (većina ih se nije ni sastala u četverogodišnjem mandatu) i nebrigu prema interesima lokalne zajednice.

Najbolji način za jačanje uloge MO je uvođenje participativnog proračuna. Građani će putem mjesnih odbora  ili direktno (WEB–aplikacija koju ćemo razviti ili podnesak gradskoj upravi)  sami predlagati manje komunalne zahvate poput uređenja nogostupa, saniranja asfalta ili  izgradnja malonogometnog igrališta važne za njihovu lokalnu zajednicu o kojima će se, nakon financijske evaluacije glasati na javnim tribinama ili digitalnim referendumima. Mnogi gradovi u Hrvatskoj su već uveli ovaj institut i pokazali da ovaj model upravljanja funkcionira, doprinosi boljitku lokalne zajednice i omogućuje građanima da aktivno sudjeluju u oblikovanju komunalne politike.

            Mjesni odbori će također imati važnu ulogu pri donošenju prostornih planova u fazi izrade, a ne kao do sada, nakon što su konačni prijedlozi već doneseni. Važni projekti na područjima mjesnih odbora neće moći biti započeti bez mogućnosti očitovanja lokalne zajednice.

Usklađivanje sustava zemljišnih knjiga i katastra nekretnina uvjet je  transparentnosti vlasništva

i prava na pristup informacijama, sigurnog pravnog prometa nekretninama, pristupa bankama i financijskim sredstvima, EU fondovima i državnim natječajima, te ključan alat u borbi protiv korupcije.

Uspostava stvarne osobne odgovornosti svih koji obavljaju poslove u javnoj upravi i samoupravi te trgovačkim društvima u vlasništvu grada.

Etički kodeks ne smije biti samo forma već pravilnik čije su odredbe obavezne za sve, uključujući jasne i provedive sankcije za prekršitelje, kao i neovisna tijela nadzora.

Potpuna transparentnost javne nabave

od objave natječaja, postupka izbora najpovoljnijeg ponuditelja, kroz sve faze izvođenja projekta,  financijsku i kvalitativnu analizu izvedenih radova, rokove i garancije. Neovisna stručna kontrola natječajne dokumentacije radi utvrđivanja prilagođavaju li se uvjeti nadmetanja pojedinim dobavljačima ili su tehničke specifikacije tražene robe takve da diskvalificiraju  sve ostale ponuditelje.

Stroga kontrola i transparentnost jednostavne nabave i javne nabave male vrijednosti,

izbjegavanje i nadzor izvantroškovničkih radova na svim projektima, jačanje uloge i neovisnosti revizije i računovodstva efikasnim mjerama zaštite „zviždača”.

Strogi i temeljiti nadzor svih eventualnih slučajeva sukoba interesa.

Jačanje civilnog društva, osobito udruga koje se bave zaštitom prava potrošača i poreznih obveznika,

uvođenjem potpune transparentnosti i javne dostupnosti svih informacija.

Naspram stranačke ili korporativne kontrole i medijskog reketa, podrška slobodi medija

i pravu na informaciju u legitimnom nadzoru svih aspekata obnašanja vlasti i upravljanjem javnim dobrima.

Poticanje razvoja gospodarstva i zapošljavanja

jer uspješno gospodarstvo puni  proračun i tako olakšava realizaciju projekata od javnog interesa, smanjuje ovisnost građana i poduzeća od javnog sektora i eliminira prilike za korupciju.

Uvođenje građanskog odgoja u škole,

odgajanje i učenje mladih da korupcija nije normalan sastojak društva, stvaranje zajednice aktivnih i odgovornih građana. Nema uspješne borbe za poštenu i odgovornu upravu ako građani i građanke ne vjeruju da je moguća.

Glavne promjene u načinu upravljanja i vođenja grada Zadra, ali i odnosa prema svojim građanima:

  • Otvorenost i efikasnost rada gradske uprave i javnih usluga svih gradskih sastavnica, komunalnih društava i ustanova, neće biti samo puka parola. Gradski službenici, kao i zaposlenici u svim komunalnim društvima i gradskim ustanovama moraju postati kvalitetan, efikasan servis svojim građanima, poduzetnicima i obrtnicima. Posebna će se pozornost posvetiti izgradnji kulture rada i odgovornosti u sustavu grada prema građanima i to na svim razinama.
  • Transparentnost gradskog proračuna – građani će u svakom trenutku moći pratiti svaku kunu isplaćenu iz gradskoga proračuna, bez ikakvih tajni i skrivanja. Transparetnost proračuna je jedna od glavnih brana stranačkim kadroviranjima, nepotizmu i zapošljavanje u gradskoj upravi, ali i u gradskim društvima i ustanovama, kako bi se „kupovalo“ naklonost bilo izabranih vijećnika ili pojedinih skupina birača. Građani imaju pravo znati na što se troše njihove kune. Otvorena i poštena vlast nema što skrivati.
  • Participativno budžetiranje jedan je od važnih demokratskih alata kojima se građane aktivno uključuje u donošenje najvažnijih odluka – onih o raspolaganju proračunskim novcem. Riječ je o, pojednostavljeno, sudjelovanju građana u kreiranju proračuna kroz prijedloge na što bi se trebao trošiti javni novac. U ovu će svrhu biti pokrenuta aplikaciju za participativno budžetiranje i aktivno sudjelovanje građana u kreiranju gradskog budžeta, na način da građani imaju mogućnost smanjenja ili povećanja iznosa kod određenih proračunskih stavki, uz mogućnost potpunog ukidanja pojedinih stavki.
  • Neposredno izjašnjavanje građana o važnim odlukama. Sve velike odluke koje imaju utjecaj na budućnost Zadra, ali i na život naših sugrađana, ću donositi u konzultaciji s političkim akterima zastupljenima u Gradsko vijeću. Sve strateške odluke u Zadru će prije potvrde na Gradskom vijeću biti ponuđene građanima na konzultativno izjašnjavanje, bilo kroz savjetodavne referendume ili kroz posebnu aplikaciju na web-stranicama grada. Građani će imati priliku sudjelovati u upravljanju našim gradom, jer Zadar pripada Zadranima.   
  • Jačanjem mjesne samouprave – uz savjetodavne i obvezujuće referendume vraćanje Zadra Zadranima se ostvaruje kroz jačanje mjesne samouprave. Povećati financijski opseg koji će biti na raspolaganje mjesnim odborima za male komunalne programe uređenja naselja, parkova, rekreacijskih i sportskih površina.
  • Ravnomjeran razvoj grada u svim njegovim sastavnicama i dijelovima jedan je od glavnih ciljeva ovoga programa zasnovanog na načelu pravednosti.
  • Registar gradske imovine – Pametnim i odgovornim odnosom prema gradskoj imovini ista može biti nova podloga za razvoj grada i pokretač gospodarskih aktivnosti. Registar gradske imovine mora biti dostupan javnosti. Svaku gradsku nekretninu ćemo pratiti kao mjesto troška, analizirat na godišnjoj razini u cilju podizanja efikasnosti upravljanja imovinom i stavljanju u drugu funkciju imovinu koja proizvodi gubitke.