Briga o ljudima

U Zadru je, prema podatcima Hrvatskog zavoda za statistiku, početkom 2019. godine živjelo 75 194 stanovnika, nešto manje nego prema popisu stanovništva iz 2011. godine. Uz stagnaciju i opadanje broja stanovnika, najvažniji demografski pokazatelj Zadra i Zadarske županije je smanjenje udjela mladog i povećanje udjela starog stanovništva. Snažnije iseljavanje mladog, radno sposobnog stanovništva posljednjih godina još više naglašava taj demografski trend. Budući da uglavnom odlaze mladi obrazovani ljudi, događa nam se odljev mozgova što dovodi do slabljenja gospodarskih perspektiva našega grada, pogotovo kad su u pitanju djelatnosti koje se naslanjaju na prirodno–matematičke, medicinske i informatičke obrazovne programe, kao i do opadanja opsega i standarda javnih usluga. Nezaposlenost, nedostatak sigurnih radnih mjesta, visoke cijene stanova, nepovoljni krediti, loša gospodarska politika, kao i korupcija, klijentelizam i nedovoljna pravna sigurnost osnovni su razlozi iseljavanja.

Posebno je složena situacija na otocima u sastavu Grada gdje udio mladog radno sposobnog stanovništva opada još puno brže nego na kopnu. Osim gore navedenih, tu su i specifični razlozi poput loše prometne povezanosti, potpuno neadekvatne infrastrukture u svim segmentima (isporuka vode je nedovoljno učestala, neriješena kanalizacija, dotrajala elektroenergetska infrastruktura, internetska veza često u prekidu), nedovoljan standard javne usluge, nepostojanje kulturnih sadržaja izvan ljetnog perioda itd. U posljednje vrijeme velika je prijetnja životu na otocima i zagađenje kao posljedica intenziviranja uzgoja tuna, očito bez pravog modela zaštite okoliša, što dovodi u pitanje opstanak turizma kao osnovne gospodarske grane  na otocima, a time i život na njima.     

Povoljnije demografske trendove donijet će nam, prije svega, suzbijanje korupcije, klijentelizma i nepotizma, uspostavljanje kriterija znanja i sposobnosti na svim razinama,  komunalna uređenost, razvoj gospodarstva na održivim osnovama i primjerena razina javne usluge u pogledu obrazovanja, zdravstva, kulture, socijalne politike i sporta. Dakle, sve ono o čemu naš program govori. Demografske mjere na razini Grada nominalno postoje, no one bitno ne mijenjaju demografske trendove jer nisu sustavne i najčešće se provode nepotpuno, ili se pak svode isključivo na pronatalitetnu politiku.

Aktualna demografska slika našeg Grada zahtjeva sustavni pristup i socijalno odgovorne, dugoročno održive, dobro strukturirane i međusobno povezane mjere, adresirane na sve  društvene skupine: djecu i roditelje, mlade, zaposlene i nezaposlene, umirovljenike i umirovljenice, ranjive skupine, socijalno ugrožene, manjine, žene i muškarce, ljude na kopnu i na otocima…

Demografske mjere

 • Povećanje rodiljnih naknada isplatom jednokratnih novčanih sredstava

kao pomoć za opremu novorođenčeta svim roditeljima koji imaju prebivalište na području Grada Zadra

 • Izgradnjom dovoljnog broja gradskih vrtića sva djeca vrtićke dobi moći će razvijati socijalne vještine,

a roditelji će moći potražiti zaposlenje. Smanjit ćemo cijenu vrtića na maksimalno 500 kn (cijena će biti i niža za roditelje s manjim prihodima).

 • Osiguravanje besplatnih vrtića za djecu iz jednoroditeljskih obitelji u kojima su roditelji nezaposleni.

Sadašnji model upisa djece u dječje vrtiće daje prednost zaposlenim roditeljima pa nezaposlena  majka ili otac koji skrbi o djetetu ne može upisati dijete u vrtić niti se može zaposliti jer nema kome ostaviti dijete na brigu.

 • Nastavak projekta Mreža ZaDar

(nakon što u srpnju ove godine završi EU projekt čije financiranje završava 15. srpnja 2021.) kojim se, uz ostalo, radno vrijeme vrtića prilagođava radnom vremenu roditelja uvođenjem popodnevnih smjena.

 • Izgradnja novih škola omogućit će rad u jednoj smjeni, topli obrok i cjelodnevni boravak svim učenicima osnovnih škola.
 • Sufinancirat ćemo uslugu javnog prijevoza svim srednjoškolcima u Gradu i tako ih izjednačiti s njihovim kolegama iz drugih dijelova Županije.
 • Dodatno ćemo ulagati u srednje i visoko obrazovanje povećanjem broja stipendija

i njihovog iznosa, posebno za deficitarna zanimanja. (Trenutno Grad stipendira samo 115 učenika i studenata, a stipendije iznose od 300 do 900 kn.)

 • Grad će ulagati u prekvalifikaciju mladih (tzv. NEET skupine) osobito u zanimanja 21. stoljeća

s naglaskom na područje IT industrije koja ne zahtijevaju velika ulaganja. Financirat ćemo izgradnju gradskih stanova za najam koji će, u prvom redu, biti namijenjeni mladima koji nemaju sredstava za iznajmljivanje stanova po tržišnim cijenama niti su kreditno sposobni.

 • Nakon što bude završen, Centar za suvremenu kulturu, umjetnost i mlade morao bi jačati osobito alternativne i non-konformističke umjetničke forme,

karakteristične za mlade, koji u tradicionalnoj kulturnoj infrastrukturi teško pronalaze prostor za djelovanje. Centar mora biti otvoren i za kvalitetne obrazovne programe kao što su edukacije o povlačenju europskih sredstava i održivom razvoju koje jačaju civilno društvo, generiraju nova radna mjesta te bolju i  inkluzivniju zajednicu. (Dobar primjer loše prakse je nekadašnji EU projekt B:Hive koji nakon završetka EU financiranja nije nastavljen.) U suprotnom, Centar neće ostvariti ono za što je namijenjen, u njemu će se gomilati komercijalni programi u kojima će mladi biti samo konzumenti, a ne kreatori ili će polako atrofirati i propasti, kao i mnogi drugi dobro zamišljeni projekti. 

 • Poticanje volontiranja i logistička podrška Volonterskom centru, osobito u popularizaciji načela i praksi volontiranja

(dodjela nagrade za volontera godine u organizaciji Grada)omogućit će bolju participaciju mladih u građanskom i društvenom životu (npr. volonterski sati za stipendiranje učenika i studenata, programi kojima se potiče međugeneracijska solidarnost i slično). 

 • Jačanje aktivne pozicije mladih u političkom prostoru kroz Savjet mladih.

On danas u Gradu funkcionira otprilike koliko i mjesni odbori, izbori se održavaju samo kako bi se zadovoljila forma, a cilj Gradske uprave je da Savjet ne radi ništa jer im je tako najkorisniji.  U mandatu nove Gradske uprave Savjet će postati ono što po definiciji jeste – tijelo koje artikulira specifične potrebe mladih i utječe na donošenje odluka koje ih se tiču. Mladi Grada Zadra bit će puno bolje informirani o djelokrugu rada Savjeta i o izborima za njegove članove. Vidljiviji rad Savjeta rezultirat će jačim angažmanom mladih u političkim procesima na razini Grada i potaknuti  njihovu veću zainteresiranosti  za komunalnu politiku.

 • U području poduzetništva, omogućit ćemo prednosti najma u poduzetničkom inkubatoru za mlade

poduzetnike do 30 godina, te osigurati jednokratnu novčanu pomoć novim mladim poduzetnicima u visini troškova administrativnih pristojbi s ciljem poticanja mladih da svoje ideje pretvore u stabilan posao od kojeg će moći živjeti i ostati u Zadru.

 • Razvoj ponude usluga u kulturi  (kina, kazališta, koncerti, festivali) i sportu.

Da bi mladi ljudi željeli živjeti u Zadru nije dovoljno omogućiti im posao, potrebno je kvalitetno osmisliti slobodno vrijeme. Sadašnja kulturna ponuda je siromašna po strukturi, kvaliteti i količini sadržaja, te je često preskupa za prosječnog mladog konzumenta.

Mjere socijalne podrške

Osobe s invaliditetom i posebnim potrebamaizrazito su ranjive društvene skupine.Cilj svih društvenih mjera koje se odnose na osobe s invaliditetom treba biti poboljšanje socijalne integracije i mogućnosti rada i zaposlenja. Dosadašnji angažman Gradske uprave, iako ni tu nije učinjeno ni izbliza dovoljno odnosi se uglavnom na poboljšanje pristupačnosti. Mjere koje je potrebno poduzeti puno su šire od toga:

 • Mjere obrazovnog i odgojnog karaktera

koje će u sklopu građanskog odgoja i drugih sadržaja biti usmjerene na dokidanje stigmatizacije osoba s invaliditetom i njihovu integraciju u društvo.

 • Poboljšanje zapošljivosti programima za prekvalifikaciju u suradnji s HZZ-om.

Aktivno poticanje društvenog poduzetništva te prednost zapošljavanja osoba s invaliditetom, pod ostalim jednakim uvjetima, na radna mjesta u nadležnosti  Grada (npr. komunalna poduzeća).

 • Omogućavanje pristupačnosti svih sadržaja koji su dostupni ostatku populacije

(npr.  bankomati, sve javne plaže, sve javne i kulturne ustanove, opremljenost ginekoloških ordinacija  tako da omogućavaju pregled osoba s invaliditetima itd.) u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom.

 • Mjere koje se odnose na sigurnost u prometu npr. zvučna signalizacija na svim semaforskim raskršćima.
 • Poboljšavanje postojećih mjera koje nisu dovoljno razrađene i fleksibilne,

(npr. prijevoz osoba s invaliditetom u prilagođenom kombiju Liburnije dostupan je svakoj osobi s invaliditetom samo jednom dnevno pa se studenti koji imaju predavanje ujutro i popodne moraju snalaziti sami ili izostajati s predavanja).

 • Podržat ćemo program Razvoja Rane Intervencije

čiji su nositelji Grad Zadar i Caritas Zadarske Nadbiskupije i omogućiti njegovo nesmetano financiranje i nakon završetka EU projekta 2022.

 • Po otvaranju Centra za odgoj, obrazovanje, rehabilitaciju i smještaj osoba s posebnim potrebama „Mocire”,

pružit ćemo svu potrebnu podršku struci u osmišljavanju i organizaciji aktivnosti koje će biti usmjerene na integraciju, a ne na getoizaciju osoba s posebnim potrebama, prije svega  mjere koje omogućuju njihov ostanak u vlastitom domu.

 • Starije osobe moramo promatrati kao resurs u zajednici, a ne samo kao one o kojima se brine.
 • Poticat ćemo sudjelovanje starijih u društvenom, građanskom, gospodarskom i kulturnom životu Grada

jer tako jačaju društvene i kulturne spone u lokalnoj zajednici i omogućava međugeneracijski transfer znanja i iskustava. Za to su potrebne mjere koje potiču samostalan život starijih osoba u vlastitom domu umjesto favoriziranja institucionalizirane brige. Ove mjere zagovara i Europska unija (moguć je pristup EU fondovima).

 • Poticat ćemo aktivno i zdravo starenje kroz potpore udrugama umirovljenika i programima rekreacije (primjerice udruga Relaks) i cjeloživotnog obrazovanja,

( informatičko obrazovanje, učenje stranih jezika i slično) u svrhu bolje socijalne uključenosti i smanjivanja  troškova zdravstva i skrbi, izvan i unutar institucija skrbi za starije.

 • Dodatno ćemo raditi na pristupačnosti (poticanje ugradnje liftova gdje je to moguće, prilagodba javnog prijevoza i slično)

jer će to omogućiti aktivniji život umirovljenika i njihov ostanak u svojim domovima kao i redovito korištenje svih urbanih sadržaja. Tako ćemo očuvati mješovito socijalno stanovanje i zajednički život raznih generacija te poticati društvenu  solidarnost. 

 • Poticat ćemo aktivnosti koje omogućuju razvoj međugeneracijskih društvenih odnosa

(čuvanje djece, poduka koju učenicima i studentima daju umirovljeni nastavnici, umjetničke radionice, pomoć u kući kroz volontiranje mladih i sl.) što će smanjiti osjećaj izolacije i usamljenosti starijih.

 • Jačanje mreže poludnevnih boravaka za starije osobe, poboljšanje njihove opremljenosti i standarda usluga.
 • Potaknut ćemo gradnju novih cjelodnevnih domova

i podizanje standarda usluge u domovima za starije i nemoćne te subvencionirati dio razlike u cijeni smještaja privatnih u odnosu na javne ustanove.

 • Omogućit ćemo subvencioniranje javnog servisa za pomoć u kući

npr, program „ Zaželi“,  pripremu hrane, medicinske usluge, sitne popravke u kući i slično, ali ipravno informiranje i pravnu pomoć (npr. vrlo aktualno pitanje dosmrtnog i doživotnog uzdržavanja).

Mjere protiv siromaštva i socijalne isključenosti

Osnova naše socijalne politike je suzbijanje i prevencija siromaštva i društvene isključenosti te briga za očuvanje dostojanstva svakog čovjeka. U ostvarivanju ovog cilja najvažnije su mjere u područjima obrazovanja, rada i zapošljavanja.

 • Prekvalifikacija i poboljšavanje položaja na tržištu rada,

posebno za osobe koje pripadaju tzv. NEET skupini), u suradnji s poduzetništvom kroz javno-privatna partnerstva, obrazovnim ustanovama udrugama civilnog društva i svim drugim pružateljima usluga formalnog i neformalnog obrazovanja.

 • Jačanje društvenog poduzetništva koje zapošljava osobe s invaliditetom

i druge društveno isključene i teško zapošljive osobe te pomaže njima i njihovim obiteljima unaprijediti samopouzdanje i kvalitetu života. (primjerice osnivanje podružnice zadruge Humana Nova koje proizvodi i prodaje kvalitetne i inovativne tekstilne proizvode od ekoloških i recikliranih materijala za domaće i inozemna tržišta ).

 • Prekidanje međugeneracijskog prijenosa siromaštva smanjivanjem nejednakosti

izjednačavanjem šansi u ranoj životnoj dobi kroz ulaganje u rani predškolski odgoj (dostupni besplatni vrtići nezaposlenim roditeljima kako bi mogli ostvariti pravo na rad), dostupnost kvalitetnih obrazovnih sadržaja (besplatne radne bilježnice, prijevoz do škole, besplatni topli obrok), besplatno bavljenje sportom (vaučeri za svu djecu koje će omogućiti Grad Zadar) i subvencioniranje maturalnih putovanja.

 • Izgradnja novih i primjereno održavanje postojećih socijalnih stanova, dodjela stanova na korištenje na temelju jasnih, preciznih i transparentnih kriterija.
 • Potpora programima prevencije i jačanje sustava društvene podrške (medicinske, psihološke i socijalne) u liječenju ovisnosti.
 • Poboljšavanje standarda socijalne usluge te uvjeta rada i smanjenje opterećenosti radnika socijalnih službi.

Potreban je bolji nadzor rada i kontinuirana edukacija svih zaposlenih u sustavu.

 • Besplatna voda svakom domaćinstvu u količini od 1,5 m3 kao afirmacija univerzalnog prava svim ljudima na pitku vodu.
 • Podrška i subvencioniranje aktivnosti udruga i institucija koje djeluju u pravcu umanjivanja posljedica siromaštva

te uklanjanju diskriminacije i stigmatizacije siromašnih i beskućnika (primjerice udruga Portal Dobrote).

Zadar , grad jednakih i ravnopravnih, tolerantan i kozmopolitski grad

Zadar se često percipira kao grad netolerancije, mržnje i nasilja prema drugima i drugačijima. Dosadašnja Gradska uprava je pojave i događaje zbog kojih naš grad ima ovakvu reputaciju redovito gurala pod tepih reagirajući samo kad bi ih na to prisilio snažni pritisak medija ili udruga koje promiču ljudska prava. Njihovo prešutno odobravanje a nekad i sasvim otvoreno  podržavanje nesnošljivosti i isključivosti dovelo je do eskalacije govora mržnje u javnom prostoru i na gradskim ulicama u tolikoj mjeri da su šovinistički murali i grafiti u percepciji građana postali dio javnog lica grada.

Nova Gradska uprava neće zatvarati oči pred ovakvim pojavama već će sustavno raditi na suzbijanju diskriminacije i govora mržnje usmjerenog prema nacionalnim i vjerskim manjinama,  LGBT zajednici, ljudima druge boje kože  i prema svima drugima i drugačijima.

Vrijednosti za koje se mi oduvijek zalažemo su jednakost i ravnopravnost svih ljudi, bez obzira na spol, dob, rasu, rod, nacionalnost, socijalni status, regionalnu pripadnost, zanimanje, vjersko uvjerenje ili seksualnu orijentaciju, pripadnost supkulturi, političkoj stranci ili navijačkoj skupini, u svim područjima i sferama života društva.

 • Usvojit ćemo stoga Europsku Povelju o ravnopravnosti žena i muškaraca u lokalnom životu

(1830 JLS u Europi su potpisnici – Zadar i Zadarska županija nisu, odbili su prijedlog SDP-a za usvajanje 2017. godine) i uvesti zahtjev rodne ravnopravnosti u sve djelatnosti lokalne i regionalne uprave.

 • Iz proračuna ćemo, u skladu s principima rodno osjetljivog proračuna financirati mjere koje će smanjiti opseg neplaćenog ženskog rada

prilagođavanje radnog vremena vrtića, cjelodnevni boravak i topli obrok djeci u školi, restorani društvene prehrane, skrb za starije i nemoćne i slično) i time omogućiti intenzivnije uključivanje žena na tržište rada. Povećat ćemo sredstva za financiranje skloništa za žrtve nasilja.

 • Osigurat ćemo  smještaj za žene žrtve nasilja i obiteljskog nasilja nakon izlaska iz sigurne kuće

u stanovima u vlasništvu Grada i omogućiti besplatan vrtić za djecu kako bi majke mogle raditi i biti financijski neovisne od zlostavljača.

 • Potaknut ćemo stvaranje mreže ženskih udruga i grupa za pritisak

u našem gradu koje će omogućiti transfer znanja i razmjenu iskustava u različitim područjima i artikulirati specifične potrebe žena (npr. neplaćeni ženski rad, reproduktivno zdravlje, problem nasilja nad ženama, usklađivanje obiteljskog i profesionalnog života, žensko poduzetništvo itd.) i time doprinijeti utjecaju žena  u gospodarskom, socijalnom i političkom životu grada.

 • Osnažit ćemo Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća većom  financijskom i logističkom podrškom i omogućiti mu bolju javnu vidljivost.
 • Poticat ćemo osnivanje civilnih udruga

koji će radionicama i edukacijama raditi na  prevenciji  nasilja nad ženama i nasilja u obiteljima i podršku žrtvama nasilja (psihološku, socijalnu, pomoć pri zapošljavanju, prekvalifikaciji i slično) 

 • U javne prostore našega grada vratit ćemo žene

koje su, premda su svojim životom i djelovanjem  zadužile naš grad, nevidljive na njegovim ulicama i trgovima. Danas od preko 700 ulica samo 26 ulica nosi ženska imena u Zadru (uključujući i 5 svetica i jednu književnu junakinju).

 • Kroz programe građanskog odgoja poticat ćemo, među mladima, usvajanje vrijednosti poštovanja različitosti i tolerancije

prihvaćajući različitost kao značajku identiteta svakoga pojedinca, mladi će razvijati osjetljivost za druge i drugačije i prevladavati stereotipe i predrasude a u društvu graditi kulturu poštovanja različitosti.

 • Organizirat ćemo radionice i edukacije

(u suradnji sa psiholozima, socijalnim radnicima, školama, policijom, civilnim društvom, navijačkim skupinama i udrugama ) s ciljem međusobnog upoznavanja i razumijevanja različitih skupina mladih, prevencije govora mržnje i nasilja u međusobnoj komunikaciji, prepoznavanja i suzbijanja diskriminacije.

 • Osnaživat ćemo udruge civilnog društva koje se bave promicanjem zaštite ljudskih prava i prava manjina, financijskom, administrativnom i  logističkom podrškom.
 • Sustavno i efikasno uklanjat ćemo s gradskih ulica grafite i murale koje nose poruke mržnje i nasilja i ustrajno sankcionirati prekršitelje komunalnog reda i referentnih pravnih propisa. Murali i grafiti dio su identiteta grada, njihova poruka mora biti umjetnička i humanistička. 
 • U suradnji s udruženjima i savezima nacionalnih manjina organizirat ćemo kulturne događaje i manifestacije na kojima će predstaviti svoj rad i doprinos našem gradu, danas i u prošlosti, razbijajući tako predrasude i stigme.
 • Grad Zadar sustavno će svojim publikacijama, dokumentima i svakodnevnom praksom promicati prava LGBT osoba i ustrajno raditi na dokidanju njihove stigmatizacije.

Predrasude i diskriminacija dobrim dijelom proizlaze iz neznanja i zato se za Zadar kao prostor slobode – mjesto gdje osobnu slobodu ograničavaju samo prava i sloboda drugih, možemo  izboriti samo obrazovanjem i znanjem.